Tag Archive for: Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT – TNDN – TNCN 2019

Thời hạn nộp tiền lệ phí Môn Bài của các doanh nghiệp đang hoạt động là ngày 30/1/2019 Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.